Racism does not belong in XXI - no. 2 (CZ)

Racism does not belong in XXI byla dvoufázová výměna mládeže. Během této výměny měli účastníci možnost prozkoumat projevy rasismu a xenofobie na jedné straně, ale také pochopit důsledky projevů nenávisti, mezi-náboženských napětí a dalších diskriminačních jevů vedoucím k vyloučení nebo sociálnímu napětí na straně druhé. Kromě toho účastníci získali schopnost rozpoznat rasismus, stereotypy a předsudky a osvojili si dovednosti, znalosti a důvěru ke zpochybnění takovýchto jevů uvnitř jejich komunit.

V rámci projektu byl podporován respekt, pochopení a ocenění kulturní rozmanitosti a umožnil účastníkům obsáhnout hodnoty potřebné pro kulturu lidských práv, jako je nediskriminace, lidská důstojnost, rovnost a respekt, a v této souvislosti se mladí lidé dozvěděli o politice podporované EU v tomto ohledu. Kromě toho projekt umožnil účastníkům, aby přijali univerzalitu práv bez ohledu na etnické/náboženské/národní nebo kulturní příslušenství, a stali se z nich inspirovaní a zmocnění zastánci práv a svobod potenciálních i skutečných obětí rasismu a xenofobie s cílem vytvořit otevřenější a spravedlivější Evropu. Mezi činnostmi tedy byly týmové hry, hraní rolí, LARP, simulační hry, skupinové diskuse, návštěvy neziskových organizací, stejně jako kooperativní práce ve skupinách, které umožnila účastníkům se aktivně zapojit do výměny a zároveň sdílet své osobní zkušenosti a poznávat nové přátele z celého světa. Proběhl také „mezikulturní večer“, během něhož měli účastníci možnost prezentovat svou kulturu, tradice, tance i jídlo kreativními způsoby, a mohli tak ocenit evropskou rozmanitost. Což v důsledku přispělo k podpoře pochopení rozmanitosti a bezpředsudkového přijetí ostatních lidí bez rozdílu rasy, náboženství či etnického původu. Do programu byl také zařazen tzv. Erasmus+ den, během kterého se účastníci seznámili jak s tímto programem, tak s možností dalšího rozvoje projektů v jeho rámci a/nebo o různých akcích programu jako zastřešujícího elementu celé výměny. Ke konci výměny účastníci připravili a realizovali divadelní představení o rasismu a xenofobii pro jednotlivce i skupiny z lokální komunity jako finální výstup.

V celé této výměně se účastníci naučili nejen vyhnout předsudkům a stereotypům, ale také jak bojovat s využitím poznatků vůči všem formám diskriminace (zejména rasismu a xenofobie). Dlouhodobým přínosem projektu je, že mladí lidé podporují tento princip v jejich místních komunitách, v rodinách i s přáteli či kolegy, a podporují tak jednotnou Evropu proti diskriminaci. Projekt zahrnoval osoby s omezenými příležitostmi (včetně menšin, jako jsou Romové a další). Hlavními organizátory byly LUBLA a Scout Society.

První část projektu proběhla v Rumunsku ve vesničce Sacelu ve dnech 27. října - 4. listopadu 2016 a druhá část v České republice na Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna 25. února – 5. března 2018. Délka aktivit osm a osm dní, celkem šestnáct dní. Pro třicet dva účastníků od šestnácti do dvaceti pěti let a dva vedoucí nad osmnáct let (tedy vhodný počet do dvou tranzitů). Více informací a fotografie k nalezení na facebooku.

Fotil Lada Matyášová - Laduš

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další »