Racism does not belong in XXI

„Racism does not belong in XXI!“ je výměna mládeže, která se uskuteční v Rumunsku a České republice v periodě šestnácti dní v říjnu 2016 a únoru 2017 a bude zahrnovat třicet dva účastníků z Rumunska i České republiky. Během této výměny budou mít účastníci možnost prozkoumat projevy rasismu a xenofobie na jedné straně, ale také pochopí důsledky projevů nenávisti, mezi-náboženských napětí a dalších diskriminačních jevů na straně druhé, které mohou vést k vyloučení nebo například sociálnímu napětí. Kromě toho účastníci získají schopnost rozpoznat rasismus, stereotypy a předsudky a osvojí si dovednosti, znalosti a důvěru ke zpochybnění takovýchto jevů uvnitř jejich vlastních komunit.

V rámci projektu bude podporován respekt, pochopení a ocenění kulturní rozmanitosti a umožní účastníkům obsáhnout hodnoty potřebné pro kulturu lidských práv, jako je nediskriminace, lidská důstojnost, rovnost a respekt, a v této souvislosti se mladí lidé dozvědí o politice podporované EU v tomto ohledu. Kromě toho projekt umožní účastníkům, aby přijali univerzalitu práv bez ohledu na etnické/náboženské/národní nebo kulturní příslušenství, a stanou se z nich inspirovaní a zmocnění zastánci práv a svobod potenciálních i skutečných obětí rasismu a xenofobie s cílem vytvořit otevřenější a spravedlivější Evropu. V průběhu projektu bude vytvořena oficiální metodika, která bude založena na principech neformálního vzdělávání ve spolupráci s činností organizace Compass, společníků i iniciativě All Different All Equal Rady Evropy, s využitím aktivit, jenž byly realizovány v průběhu, jako například s využitím her, dramaturgie, metody prodejny kavárny, řízených diskuzí i jiných široce používaných. Mezi činnosti účastníků můžeme nalézt během projektu týmové hry, hraní rolí, skupinové diskuse, nástěnné časopisy, stejně jako kooperativní práce ve skupinách, které umožní účastníkům se aktivně zapojit do výměny a zároveň sdílet své osobní zkušenosti a poznávat nové přátele z celého světa.

 

Po celou dobu výměny, budou klíčovým učením zařízení, které budou sloužit jako prostředek k používání médií jako zdroj diskusního materiálu i platforma ke sdílení a realizace výměny. Vizuální nástroje budou sloužit jako zdroj informací i ke stimulaci růstu zájmu u účastníků. Proběhne také „mezikulturní večer“, během něhož budou účastníci mít  možnost prezentovat svou kulturu, tradice, tance i jídlo kreativními způsoby, a budou tak moci ocenit evropskou rozmanitost, což v důsledku přispěje k podpoře pochopení rozmanitosti a bezpředsudkového přijetí ostatních lidí bez rozdílu rasy, náboženství či etnického původu. Do programu je také zažazen tzv. Erasmus den, během kterého se účastníci seznámí s programem, s možností dalšího rozvoje projektů v tomto rámci a/nebo o různých akcích programu Erasmus+ jako zastřešujícího elementu celé výměny. Ke konci výměny účastníci připraví a realizují divadelní představení o rasismu a xenofobii pro jednotlivce i skupiny z lokální komunity jako finální výstup a zároveň veřejnou akci.

V celé této výměně se účastníci naučí nejen vyhnout předsudkům a stereotypům, a obzvláště jak bojovat s využitím poznatků vůči všem formám diskriminace (zejména rasismu a xenofobie). Dlouhodobým přínosem projektu bude, že mladí lidé budou podporovat tento princip v jejich místních komunitách, v rodině i s přáteli či kolegy a budou tak podporovat jednotnou Evropu proti diskriminaci. Projekt bude zahrnovat osoby s omezenými příležitostmi (včetně menšin, jako jsou Romové a další). Hlavními organizátory jsou LUBLA a Scout Society.

Její první část proběhla v Rumunsku ve vesničce Sacelu ve dnech 27. 10. - 4. 11. 2016.

Fotil Lada Matyášová - Laduš